Nový účet TSM

07.03.2016 15:39

Od dňa 07.03.2016 používajte na úhradu platieb výlučne tento účet. Účet je vedený vo VUB banke.

IBAN: SK3902000000003640409051

V poznámke vždy úvádzajte svoje meno a dôvod platby !!! Napríklad "Novák/ záloha za chatu/